Връщане към Документи

Документи 2023-2024 учебна година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 година

Утвърден бюджет – 2023 година

Касов отчет към 31.12.2022 година

Касов отчет към 30.09.2022 година

Касов отчет към 30.06.2022 година

Касов отчет към 31.03.2022 година

Утвърден бюджет – 2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии

График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за II срок на 2023/2024 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – II срок на 2023/2024 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ за периода 2023-2028 година

Правилник за дейността на училището

Годишен план

План за действие за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Училище план  за превенция на ранното отпадане на ученици от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=6392