Връщане към Документи

Документи 2022-2023 учебна година


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Утвърден бюджет – 2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии

График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за I срок на 2022/2023 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – I срок на 2022/2023 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ за периода 2020-2024 година

Правилник за дейността на училището

Годишен план

План за действие за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Училище план  за превенция на ранното отпадане на ученици от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лицаПостоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=6392