Връщане към Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ взе участие в изпълнението на дейности по проект МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес. Приобщаващото образование в условията на кризи да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите са така предвидени, че да се осигурява възможност на образователния процес да протича без прекъсвания. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

В рамките на проекта на училището са предоставени технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

По дейност 1 е предвидено закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Важен приоритет на проекта е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая. Чрез проекта са осигурени равни условия на учениците за развитие на дигиталната им грамотност, като се цели максимално ефективно качествено обучение в електронна среда по всички предмети.

В изпълнение на дейност 2 – обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда в училището бяха сформирани 8 групи. В предвидените 4 часа учениците усъвършенстваха уменията си, необходими им за получаване на ефективно обучение от разстояние в електронна среда. Те бяха запознати с платформата Microsoft Teams; функционалност на платформата; провеждане на учебен час в Microsoft Teams; изпращане на домашна работа чрез Microsoft Teams и др.

Още снимки

Дейност 5 – подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Успешно завършили обучението си и получили сертификат през 2022/23 учебна година – общо 9 ученика. Те са се обучавали по предметите: български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика и химия и ООС. В обучението са участвали 5 преподаватели по съответните дисциплини.

През учебната 2023/24 учебна година сертификат са получили още 3-ма ученика, които са се обучили допълнително по предметите: български език и литература, история и цивилизация, география и икономика и химия и ООС.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=7422