Специалности

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=51

Автотранспортна техника – техник

Учениците получават фундаментални знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика …

Електрически превозни средства

ЕЛЕКТОМОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:  – организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател); – осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология; – контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на съпътстващите електрически агрегати до …

Електрообзавеждане на транспортна техника

                Основата  на тази специалност  са фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката. Завършилият тази специалност ще може:  да    извършва специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура; да разчита и разработва технически чертежи, принципни, …

Автотранспортна техника – монтьор

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана с възможността за  техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобили и двигателите им. С тези знания те ще отговорят на нуждите на автомобилния транспорт, който ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър. Завършилият …

Трайни насаждения

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА: Определяне вида и състава на почвата; Извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на работата; Изчисляване нормата на торене и извършване на торене; Определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването; Подготвя на посевния и посадъчен материал; Определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на …

Автомобилна мехатроника

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти: Механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици; Електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика; Информационни системи – компютърна техника, софтуер. Учебното съдържание включва: – основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите; – модел на бензинов двигател като обект на управление; – модел на дизелов двигател като обект на управление; – управляемост …

Експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността   обхваща   всички икономически   и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес. Завършилият тази специалност ще може: да планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника/товаро – пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./; да води …

Агроекология

ПРОФЕСИЯ, КОЯТО ОБСЛУЖВА ХОРАТА С ВИСОКИ СТАНДАРТИ За биопродуктите, произведени от български специалисти,  те са готови да плащат по – високи цени, но да знаят, че консумират  чисти храни,  от чиста среда. Реализация: Мениджър продажби на екологично чиста земеделска продукция. Специалист във ферми за производство на екологично чиста земеделска продукция Работа в държавна инспекция за …

Механизация на селското стопанство – монтьор

Специалност: Механизация на селското стопанство Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Срок на обучение: 4 години Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе! Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, …

Механизация на селското стопанство – техник

Специалност: Механизация на селското стопанство Професия: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Срок на обучение: 5 години Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе! Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за …

Растениевъд – Полевъдствo

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана със земеделие с почвознание, ботаника, растениевъдство, експлоатация на земеделска техника, растителна защита, селскостопанска техника, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, семепроизводство, гъбопроизводство, агрохимия, работа с машинно-тракторни агрегати и др. Завършилият тази специалност ще може да заема следните длъжности: Земеделски демонстратор Специалист, земеделие Управител, селско стопанство Ръководител участък, земеделие …

Растениевъд – Зеленчукопроизводство /дуално обучение/

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана със земеделие с почвознание, ботаника, растениевъдство, експлоатация на земеделска техника, растителна защита, селскостопанска техника, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, семепроизводство, гъбопроизводство, агрохимия, работа с машинно-тракторни агрегати и др. Завършилият тази специалност ще може да извършва следните дейности: извършва основните дейности по отглеждане на селскостопански култури; подготвя площите …