Връщане към Проекти

Модернизиране на професионалното образование и обучение

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН).

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.;

Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения;

Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива;

Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning);

Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО;

Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС;

Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели;

Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда;

Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.

Във връзка с изпълнение дейностите по проекта ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“  взе активно  участие в панорама на професионалното образование, която се проведе на площад „Свобода“.  В панорамата взеха участие 8 професионални гимназии от Хасково, Димитровград и Минерални бани.

Освен много рекламни и информационни материали нашият екип представи макет на сензорите на бензинов двигател, на които може да се извърши симулация.

Нашата атрактивна шатра събуди интереса на много седмокласници, които получиха отговори на интересуващите ги въпроси от г-жа Надежда Иванова, инж. Стоян Нешев, инж. Димитър Тонев, инж. Калин Иванов, инж. Иван Каменов и от екипа ученици от 9 и 11 клас.

Още снимки във фотогалерия

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=7512