Връщане към Специалности

Растениевъд – Полевъдствo

Учениците получават знания по общообразователна, общотехническа и специална подготовка, свързана със земеделие с почвознание, ботаника, растениевъдство, експлоатация на земеделска техника, растителна защита, селскостопанска техника, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, семепроизводство, гъбопроизводство, агрохимия, работа с машинно-тракторни агрегати и др.

Завършилият тази специалност ще може да заема следните длъжности:

  • Земеделски демонстратор
  • Специалист, земеделие
  • Управител, селско стопанство
  • Ръководител участък, земеделие
  • Растениевъд – напояване, почвознание, земеделие, аграрни култури, технически култури

Основни дейности – растениевъдът планира, организира, взема участие, контролира и отчита дейностите по обработване на почвата, сеитба и засаждане, наторяване, напояване, воденето на борба с болести и неприятели, прибиране на готовата продукция, отглеждане на посевен и посадъчен материал, съхранение и транспорт на готова продукция.

Срок на обучение – 5години

  • Учениците завъшили тези професии успешно, придобиват правоспособност кат.“В“ и „Ткт“.
  • Получават стипендии
  • Придобиват правото да кандидатстват по Програмите за Развитие на селските райони;

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=5729