Проекти

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1194

Erasmus+

ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели няколко проекта по Програма Еразъм+ 

Иновативно училище

От 2019/2020 учебна година ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ е в списъка на иновативните училища. Нашият нов учебен предмет е Иновативни агротехнологии за учениците от специалност „Агроекология“ и се води от преподавателите Венета Иванова и Калин Иванов.

Образование за утрешния ден

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 годинав ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на …

Подкрепа за успех

За втори учебен срок на 2018/2019 учебна година бяха сформирани следните групи: БЕЛ – 8 клас – ръководител Мария Мариновска – ГРАФИК БЕЛ – 8 клас – ръководител Даниела Казакова – ГРАФИК БЕЛ – 9 клас – ръководител Ренета Станчева – ГРАФИК БЕЛ – 9 клас – ръководител Лиляна Желева – ГРАФИК Математика – 8б …

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ взе участие в изпълнението на дейности по проект МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес. Приобщаващото образование в условията на кризи да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите са така предвидени, …

Твоят час

От месец ноември 2017 година Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Твоят час“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и …

УСПЕХ

  От 7 февруари 2012 година Професионална гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” започна работа по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще продължи до края на …

Успяваме заедно

Проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Ученически практики

От 15.10.2012 година стартира участието на учениците от ПГ по транспорт в проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”, Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”. Организациите – партньори на училището по проекта са:  „Автокомплекс Димитров“ ЕООД, гр. Димитровград „Турбокомпресор 2000“ ЕООД, гр.Хасково „Чичо Кар“ ЕООД, гр.Хасково ЕТ „Жаки“, гр.Хасково „ХИТ-2 Христов“ ЕООД, гр.Хасково Калипсо – 555 ЕООД, Димитровград Електроконсулт – …