Връщане към Документи

ОБРАЗЦИ – УЧЕНИЦИ

Преместване на ученици:

Информация за предоставяната услуга

Образец на заявление /от родител/

Декларация за информирано съгласие /от родител/

Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/

Приемане на ученици в VIII клас:

Информация за предоставяната услуга

Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда

Приемане на ученици в XI клас /завършили първи гимназиален етап/:

Информация за предоставяната услуга

В сила от 2020/21 учебна година

Държавни зрелостни изпити:

Заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ:

Информация за предоставяната услуга

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ:

Информация за предоставяната услуга

Издаване на Диплома за средно образование:

Информация за предоставяната услуга

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Информация за предоставяната услуга

За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване

Издаване на дубликат на документ:

Информация за предоставяната услуга

Заявление за издаване на дубликат

Заяление за издаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование:

Информация за предоставяната услуга

Заявление

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Информация за предоставяната услуга

Заявление

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите 

Издаване на европейско приложение към Диплома за средно образование – в сила от 2021/2022 учебна година

Информация за предоставяната услуга

Заявление

Издаване на европейско приложение към Свидетелство за професионална квалификация – в сила от 2021/2022 учебна година

Информация за предоставяната услуга

Заявление

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=4260