Обществени поръчки

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=2635

Профил на купувача

Обявяване на търг за отдаване под наем на ученически стол Заповед за резултат от търга Заповед за обявяване на публичен търг Образец_1 – Заявление за участие Образец_2 – Ценово предложение Образец_3 – Декларация за оглед Тръжна документация Договор – проект ___________________________________________________________ Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за публичен …