Връщане към Проекти

Ученически практики

От 15.10.2012 година стартира участието на учениците от ПГ по транспорт в проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”, Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”.

Организациите – партньори на училището по проекта са:

снимки 

Местният новинарски сайт HaskovoNET отрази участието на нашите ученици в проекта.

 

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=1208

Практики 2021/2022 година

Стартира проект Ученически практики 2    BG05M2OP001-2.015-0001 ОП НОИР 2014-2020 г. Определена е комисия   за подбор на ученици, в състав: Председател: инж. Стоян Нешев – ЗДУПД, членове: инж.Ершан Шукри – старши учител по професионална подготтовка и Валентина Кисьова – старши учител теоретично обучение. Учениците, желаещи да се включат в проекта , подават заявление по образец в …

Практики 2014/2015 година

Проект „Ученически практики“ набира скорост През изминалите 2 години проектът „Ученически практики“ създаде реални условия за  подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняването на достъпа до практическо обучение в реална работна среда. Представителите на бизнеса активно се включиха на в разработването на програми за практическо обучение по различните професии. На специалните конференции …