Връщане към Обществени поръчки

Профил на купувача

Обявяване на търг за отдаване под наем на ученически стол

Заповед за резултат от търга

Заповед за обявяване на публичен търг

Образец_1 – Заявление за участие

Образец_2 – Ценово предложение

Образец_3 – Декларация за оглед

Тръжна документация

Договор – проект

___________________________________________________________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищна земя

Заповед

Образец_1 – Заявление

Образец_2 – Ценово предложение

Приложение_1

___________________________________________________________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
Оборудване на кабинет по учебна практика по „Хибридни и електрически автомобили“ с TOYOTA ХИБРИДЕН ДВИГАТЕЛ 1NZ – FXE хибриден силов агрегат – бензинов и електрически / с електрическо задвижване, върху стенд с колела/  и симулационен модул „Симулатор на хибридни и електрически системи“.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

Договор за доставка

Решение

Доклад

Протокол резултати от работата на комисията

Заповед за назначаване на комисия

Документация за участие

Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Техническо предложение

Ценово предложение

_______________________________________________________________

ПГССТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за „ Доставка на оборудване на два специализирани кабинета: кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9068203 / 12.09.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9068006 / 05.09.2017 г.

Прикачени файлове:

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОГОВОР ПРОЕКТ
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ – Образец 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – Образец 2
ДЕКЛАРАЦИЯ – Образец 3
ДЕКЛАРАЦИЯ – Образец 4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Образец 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Образец 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Образец 7

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПГССТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на строително монтажни работи в ПГССТ по 4 обособени позиции.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9058973/23.11.2016
Прикачени файлове:
Техническа спецификация
 Договор проект
Оферта позиция 1
Оферта позиция 2
Оферта позиция 3
Оферта позиция 4
Административни сведения – образец 3
Декларация – образец 3
Декларация – образец 4
Декларация – образец 5
Декларация – образец 6
Декларация – образец 7
Декларация – образец 8
Декларация – образец 9
Декларация – образец 10
Списък документи – образец 1
Техническо предложение – образец 11
Указание за поръчката
Ценово предложение – образец 12

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=2637