Връщане към Ученически практики

Практики 2021/2022 година

Стартира проект Ученически практики 2    BG05M2OP001-2.015-0001 ОП НОИР 2014-2020 г.

Определена е комисия   за подбор на ученици, в състав:

Председател: инж. Стоян Нешев – ЗДУПД, членове: инж.Ершан Шукри – старши учител по професионална подготтовка и Валентина Кисьова – старши учител теоретично обучение.

Учениците, желаещи да се включат в проекта , подават заявление по образец в канцеларията на училището.

УТФ Манголд – Галерия

УТФ Автоспециалисти – Галерия

В ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя първото обучение на ученици, участващи в учебно-тренировъчна фирма по Проект „Ученически практики“ на МОН.

Фирмата „Манголд“ Еоод е с агроекологична насоченост и в нея учениците ще се учат да мислят предприемачески, разработвайки свои идеи в областта на агроекологията и аграрното предприемачество.

Първото обучение с  гост-лектор се проведе на 13 май, петък в новия офис на учебно-тренировъчната фирма „Манголд“ ЕООД в сградата на ПГТА.

Първият  гост-лектор на обучението на бъдещите агро предприемачи бе  проф. Румен Вълчев, който  запозна младите хора с началните  стъпки на младия предприемач.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?page_id=6421