Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Your Website Title

През тази учебна година ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ взе участие в изпълнението на дейности по проект МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес. Приобщаващото образование в условията на кризи да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Дейностите са така предвидени, че да се осигурява възможност на образователния процес да протича без прекъсвания. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

По дейност 1 е предвидено закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Важен приоритет на проекта е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая. Чрез проекта са осигурени равни условия на учениците за развитие на дигиталната им грамотност, като се цели максимално ефективно качествено обучение в електронна среда по всички предмети.

В изпълнение на дейност 2 – обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда в училището бяха сформирани 8 групи. В предвидените 4 часа учениците усъвършенстваха уменията си, необходими им за получаване на ефективно обучение от разстояние в електронна среда. Те бяха запознати с платформата Microsoft Teams; функционалност на платформата; провеждане на учебен час в Microsoft Teams; изпращане на домашна работа чрез Microsoft Teams и др.

Още снимки

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=5942