Родителска среща по проект Еразъм+

Your Website Title

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10  И  11 КЛАС , ОДОБРЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПО  ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“,   КД 1 , СЕКТОР „ПОО“, 2019-1-BG01-KA102-061309

ТЕМА : Повишаване качеството на професионална подготовка на младите автотранспортни техници чрез практика в Португалия „

Място на провеждане на практиката: гр. Барселос, Португалия

Реализация на мобилността: от 24 юли  до  7 август 2021г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас на ПГТАТ “Н.Й. Вапцаров” гр.Хасково

На 03 юни 2021г. /четвъртък/  от 17,30 часа в кабинет  №15 на ПГТАТ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Дневен ред:

  1.    Запознаване с  целите и дейностите, заложени в проекта, с периода на провеждане на мобилността.
  2.    Запознаване с подготовката по изпълнение на проекта.
  3.    Организационни въпроси,свързани с пътуването и престоя гр. Барселос, Португалия 
  4.   Въпроси на родителите.

Постоянен линк към тази тема: https://pgtathaskovo.com/?p=5798